n-6系脂肪酸(g)/摂取量:0.34/目安量:10 目標量(上限):30.45 n-3系脂肪酸(g)/摂取量:0.02/目標量(下限):2.2 栄養調査値(上限):8.6 コレステロール(mg)/摂取量:0/目標量(上限):750 飽和脂肪酸(g)/摂取量:0.94/目標量(下限):13.7 目標量(上限):21.32 アルコール(g)/摂取量:---/目標量(下限):0 目標量(上限):21 多量飲酒量:60 ビタミンC(mg)/摂取量:15/推定平均必要量:85 推奨量:100 栄養調査値(上限):215 ビオチン(μg)/摂取量:1.3/目安量:50 パントテン酸(mg)/摂取量:0.44/目安量:5 栄養調査値(上限):9 葉酸(μg)/摂取量:58/推定平均必要量:200 推奨量:240 栄養調査値(上限):550 耐容上限量:1,400 ビタミンB12(μg)/摂取量:0/推定平均必要量:2 推奨量:2.4 栄養調査値(上限):22.6 ビタミンB6(mg)/摂取量:0.1/推定平均必要量:1.1 推奨量:1.4 栄養調査値(上限):2.5 耐容上限量:60 ナイアシン(ナイアシン当量)(mg)/摂取量:2.2/推定平均必要量:13 推奨量:15 栄養調査値(上限):32 耐容上限量:350 ビタミンB2(mg)/摂取量:0.06/推定平均必要量:1.3 推奨量:1.6 栄養調査値(上限):2.9 ビタミンB1(mg)/摂取量:0.11/推定平均必要量:1.2 推奨量:1.4 栄養調査値(上限):2.2 ビタミンK(μg)/摂取量:25/目安量:75 栄養調査値(上限):555 ビタミンE(α-トコフェロール)(mg)/摂取量:1.2/目安量:7 栄養調査値(上限):14 耐容上限量:900 ビタミンD(μg)/摂取量:0/目安量:5.5 栄養調査値(上限):25 耐容上限量:50 ビタミンA(レチノール活性当量)(μg)/摂取量:26/推定平均必要量:600 推奨量:850 耐容上限量:2,700 モリブデン(μg)/摂取量:2/推定平均必要量:25 推奨量:30 耐容上限量:600 クロム(μg)/摂取量:1/推定平均必要量:35 推奨量:40 セレン(μg)/摂取量:0/推定平均必要量:25 推奨量:30 耐容上限量:300 ヨウ素(μg)/摂取量:0/推定平均必要量:95 推奨量:130 耐容上限量:2,200 マンガン(mg)/摂取量:0.28/目安量:4 耐容上限量:11 銅(mg)/摂取量:0.14/推定平均必要量:0.7 推奨量:0.9 栄養調査値(上限):2 耐容上限量:10 亜鉛(mg)/摂取量:0.6/推定平均必要量:10 推奨量:12 栄養調査値(上限):15 耐容上限量:45 鉄(mg)/摂取量:0.8/推定平均必要量:6.5 推奨量:7.5 耐容上限量:55 リン(mg)/摂取量:75/目標量(下限):1,000 栄養調査値(上限):1,700 耐容上限量:3,000 マグネシウム(mg)/摂取量:24/推定平均必要量:310 推奨量:370 栄養調査値(上限):420 カルシウム(mg)/摂取量:38/推定平均必要量:550 推奨量:650 栄養調査値(上限):950 耐容上限量:2,300 カリウム(mg)/摂取量:314/目標量(下限):2,900 栄養調査値(上限):3,800 ナトリウム(mg)/摂取量:934/推定平均必要量:600 目標量(上限):3,543 食物繊維(総量)(g)/摂取量:3.5/目標量(下限):19 栄養調査値(上限):30 炭水化物(g)/摂取量:125.8/目標量(下限):342.6 目標量(上限):479.6 脂質(g)/摂取量:3.3/目標量(下限):60.9 目標量(上限):76.1 たんぱく質(g)/摂取量:14.7/推定平均必要量:47.5 推奨量:59.4 適正比率(上限):137 エネルギー(kcal)/摂取量:587/基礎代謝量:1,472 エネルギー摂取目標量(下許容範囲):2,467 エネルギー摂取目標量(上許容範囲):3,015